fbpx

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Obecně o obchodních podmínkách a jejich obsahu

1.1.1 Předmětem tohoto dokumentu jsou obchodní podmínky pro prodej vstupenek (dále jen tyto „obchodní podmínky“ nebo „podmínky“) od Václav Krejčík , IČ: 04825829.Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
1.1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vsouvislosti nákupem a prodejem zboží (vstupenek) prostřednictvím internetových stránek (dále jen „e-shop“ nebo „obchod“) provozovaného vsíti elektronických komunikací a umístěného na internetové adrese www.nayada.cz (dále jen „webová stránka“), který provozuje prodávající. Tyto obchodní podmínky tak upravují zejména podmínky uzavření kupní smlouvy a z ní vyplývající práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby (člověka) jako kupujícího (dále jen „kupující“).
1.1.3 Předmětem koupě a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím v e-shopu jsou vstupenky (dále jen „vstupenky“ nebo „zboží“) na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“).
1.1.4 Tyto obchodní podmínky dále obsahují REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího pro účely prodeje vstupenek na Akce.
1.1.5 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím pro účely koupě vstupenek na Akce.
1.1.6 Pro účely těchto podmínek se kontaktováním prodejce rozumí kontaktování oprávněné osoby prodejce prostřednictvím e-shopu nebo telefonicky či e-mailem prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že uzavření kupní smlouvy je možné pouze prostřednictvím e-shopu provozovaného na webové stránce.

1.2 Rozhodné právo

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány a uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy v těchto obchodních podmínkách neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím).

1.3 Seznámení se s podmínkami, souhlas s elektronickou komunikací a komunikací na dálku

1.3.1 Kupující podáním své objednávky v e-shopu potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v odstavci 1.4 těchto podmínek, a že s nimi výslovně souhlasí a přijímá je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
1.3.2 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího, kterou zadal při podání své objednávky.
1.3.3 Kupující podáním své objednávky současně potvrzuje, že souhlasí s tím, aby s ním prodávající komunikoval elektronicky prostřednictvím sítě elektronických komunikací (internetu), a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při podání své objednávky. Kupující bere na vědomí, že jakákoliv zpráva zasílaná kupujícímu se má za doručenou v případě jejího odeslání prostřednictvím sítě elektronických komunikací v okamžiku, pokud bude odeslána na e- mailovou adresu, kterou kupující zadal při podání své objednávky.
1.3.4 Kupující podáním své objednávky současně potvrzuje, že souhlasí suzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1.4 Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje kupujícímu následující informace:

(a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy);
(b) prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
(c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
(d) v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě prodávajícím jako pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu;
(e) v případě, že kupující má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím jejího odeslání poštou na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@mariakrejcikova.cz ; kupující se se svou stížností rovněž může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru;
(f) kupující je výslovně informován, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log a obdobných označení prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak;
(g) kupující je výslovně informován, že prezentace produktů obsažená na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu za účelem prodeje takovéhoto zboží;
(h) kupující je výslovně informován o právu prodávajícího zrušit Akci za podmínek dále vymezených v těchto obchodních podmínkách;
(i) kupující je výslovně informován, že prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujících v rozsahu dle článku 7 těchto obchodních podmínek.

2. KUPNÍ SMLOUVA A PROCES JEJÍHO UZAVŘENÍ

 

2.1 Pravdivost informací sdělovaných kupujícím

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen jednat a chovat se poctivě.

2.2 Informativní charakter nabídky

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro účely těchto obchodních podmínek se vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.3 Cena zboží (vstupenek)

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (vstupenkách), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Uvedené ceny zboží jsou koncové a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Objednávkový formulář

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář vewebovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5 Odeslání objednávky

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vuživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Uzavření kupní smlouvy

2.6.1 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou elektronickou adresu kupujícího. Právo prodávajícího ve smyslu ustanovení odstavce 2.2 těchto podmínek tímto není dotčeno.
2.6.2 Součástí potvrzení prodávajícího ve smyslu odstavce 2.6.1 těchto podmínek budou tyto podmínky.
2.6.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.
2.6.4 Uzavřením kupní smlouvy současně kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem souhlasů udělovaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a že s nimi souhlasí. Na obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů byl kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

2.7 Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci (vstupence), když kupující nabude vlastnické právo k věci (vstupence) teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.8 Právo zrušit objednávku

2.8.1 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody skupujícím, která je součástí těchto OP, v těchto případech:
• zboží není k dispozici; nebo
• cena zboží na webové stránce byla objektivně uvedena zjevně chybně; za zjevně 
chybně uvedenou cenu se zejména považuje takové uvedení ceny, když jeho cena v porovnání s obdobným zbožím u jiného prodávajícího se liší o více než 25 %.
2.8.2 V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.9 Dodání vstupenek

2.9.1 Vstupenky budou kupujícímu dodány bez zbytečného odkladu po uhrazení prodávajícímu kupní ceny za ně. Vstupenky budou dodány kupujícímu elektronicky a v elektronické podobě jejich zasláním na elektronickou adresu kupujícího.
2.9.2 Doručením vstupenek kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího jsou všechny povinnosti prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny.
2.9.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vstupenky nebudou zasílány na dobírku ani poštou. Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že kupující nemá nárok na dodání vstupenek, aniž uhradí celou kupní cenu za ně.

3. KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ

 

3.1 Způsob uvedení kupní ceny

Cena vstupenky je na webových stránkách uvedena včetně DPH. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

3.2 Způsob úhrady kupní ceny

Cenu zboží a případné další poplatky ve smyslu odstavce 3.1 těchto podmínek spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200510127 /2010, když jako variailní symbol kupující uvede číslo objednávky mu sdělené prodávajícím(dále jen „účet prodávajícího“);

3.3 Splatnost kupní ceny

3.3.1 V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení odstavce 2.7 těchto obchodních podmínek tímto není dotčeno.
3.3.2 V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést jako variabilní symbol platby číslo, které mu v potvrzení o přijetí objednávky sdělí prodávající. V případě bezhotovostní platby se má kupní cena za uhrazenou v případě kupujícího – spotřebitele v okamžiku jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího, ze kterého je placena, a v případě kupujícího, který není spotřebitel, v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4 Výhrada úhrady celé kupní ceny

Prodávající si vyhrazuje právo odeslat zboží v případě bezhotovostní platby až po uhrazení celé kupní ceny za zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

3.5 Faktura

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad) a zašle ji prodávajícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.6 Bankovní poplatky kupujícího

Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené snákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu mezi kupujícím a jeho bankou, která mu vydala platební kartu využitou pro účely zaplacení kupní ceny za zboží, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jehož prostřednictvím kupující provedl úhradu vstupného.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K AKCI, NA NÍŽ JSOU VSTUPENKY ZAKOUPENY

 

4.1 Prodávající jako pořadatel

Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

4.2 Závazek dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce

Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

4.3 Právo na změnu programu, termínu a místa konání akce

Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

4.4 Vstupenky zakoupené mimo webovou stránku

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

6.1 Rozsah použitelnosti reklamačního řádu

Veškeré reklamace (uplatnění vad z) vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6 této smlouvy.

6.2 Výměna vstupenky

Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky jakkoliv z důvodů na straně kupujícího či třetí osoby odlišné od prodávajícího nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

6.3 Nedoručení vstupenky z důvodů na straně kupujícího

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadanou elektronickou adresu (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

6.4 Postup při nedodání vstupenky

6.4.1 V případě, že kupující neobdržel vstupenku/y nejpozději do 24 hodin po provedení úhrady kupní ceny za vstupenku/y, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne, ve kterém provedl úhradu kupní ceny za vstupenku/y, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e-mail (elektronickou adresu kupujícího), které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky.
6.4.2 V případě, že prodejce po obdržení informace od prodávajícího dle odstavce 6.4.1 těchto obchodních podmínek zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v odstavci 6.3 těchto obchodních podmínek:
(a) prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail (elektronickou adresu kupujícího),
(b) v případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu za vstupenku/y, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, a to postupem podle odstavce 6.6 těchto podmínek.

6.5 Zrušení akce prodávajícím

6.5.1 V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu, preferenčně prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. Oznámení o zrušení akce se považuje za odeslané v den, kdy bude odesláno z e-mailové schránky prodávajícího za elektronickou adresu kupujícího, nebo kdy bude uskutečněno volání na telefonní číslo kupujícího.
6.5.2 Dojde-li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, vrátí prodávající kupujícímu v celém rozsahu zaplacenou kupní cenu za vstupenku/y.

6.6 Postup vrácení kupní ceny za vstupenku

6.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující má nárok na vrácení kupní ceny za vstupenku/y pouze v případech vyjmenovaných výslovně v těchto obchodních podmínkách.
6.6.2 V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení kupní ceny za vstupenku/y podle těchto obchodních podmínek, bude kupní cena za vstupenku/y kupujícímu vrácena prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada kupní ceny, a v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím bankovního převodu bude kupní cena vrácena na bankovní účet prodávajícího, z něhož bylo vstupné zaplaceno. K vrácení plné kupní ceny za vstupenku/y uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1 Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

7.2 Kodexy chování

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Riziko změny okolností

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4 Stížnosti spotřebitelů, mimosoudní řešení sporů

7.4.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mariakrejcikova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4.2 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce..

7.5 Oprávnění prodávajícího k prodeji a kontrola prodávajícího

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Salvátorská doložka

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.7 Kontaktní údaje

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
Václav Krejčík

Korespondenční adresa a adresa pro vyřizování reklamací: Kolaje 69, 28904 Opočnice

E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: info@mariakrejcikova.cz
Telefon: 702 928 539
IČ: 04825829

7.8 Platnost obchodních podmínek, jejich změna a archivace

7.8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající jej oprávněn tyto obchodní podmínky změnit v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, když změna a její rozsah, včetně práv s tím souvisejících, bude kupujícímu oznámena písemně na elektronickou adresu kupujícího
7.8.2 Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.
7.8.3 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Kolajích dne 25. 9. 2019 Václav Krejčík, pořadatel